วิธีแก้ปัญหา Cisco Finesse Agent ไม่สามารถเข้าสู่สถานะ Ready