Cisco Collaboration สำหรับอนาคต New Normal

ในช่วง COVID19 ในโลกยุคดิจิตอลได้มีการทำงานแบบ Work from home ได้มี Virtual Meeting ผ่านทาง Online ซึ่ง Tool ที่เราใช้กันบ่อย ๆ และเป็นที่รู้จักกันมากในวงการการประชุมผ่านอินเตอร์เน็ตก็คือ Cisco Webex อีกทั้งการใช้ชีวิตแบบ New Normal ในอนาคต ผมพยากรณืได้เลยว่าก็ยังคงอยู่ในรูปแบบนี้เช่นเดิม  บทความนี้จะกล่าวถึงรูปแบบของ Webex และภาพรวมของอนาคตในการใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อสื่อบนโลกดิจิตอลผ่านทางอินเตอร์เน็ต Cisco เรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า Cisco Collaboration System Webex เป็น Web Conferencing รูปแบบคือกด url ผ่านทาง Web Browser ก็สามารถเข้ามาร่วมประชุมได้แล้ว หรือพัฒนาเป็นโปรแกรม และแอปพลิเคชั่นที่อยู่บนมือถือให้เราสามารถใส่ Meeing ID และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมได้เช่นเดียวกัน โดย Webex แบ่งออกมาเป็น 3 รูปแบบในการใช้งานคือ 1.Webex Meeting […]