การแก้ไข invalid-keyring-certificate ใน UCS Manager