การลบ HyperFlex Plugin บน vCenter เพื่อ Reinstall HyperFlex