การ Mount NETAPP Volume เข้า vCenter Datastore

ในบทความนี้จะแสดงวีธีการสร้าง Volunm บน NETAPP และการ Mount Volumn ดังกล่่าวเข้าใช้เป็น Datastore บน VMware vCenter โดยจะใช้ NFS Protocol ในการสื่อสารระหว่างกัน

1. สร้าง SVMs Profile

Step 1 : ไปที่ System Manager > Create > ใส่ข้อมูลดังรูป

Step 2 : กำหนด IP Address สำหรับ NFS : เลือก without a subnet > ใส่ IP Address > เลือก Interface ที่ใช้

Step 3 : กำหนดรหัสผ่าน

Step 4 : สร้าง Policy อนุญาตให้ ESXi host สามารถ Mount Volumn ได้ : ไปที่ Policies > Export Policy > Add ESXi host ทุกตัว

2. สร้าง Volunm

Step 1 : ไปที่ Volumns > Create > เลือก svm ที่สร้าง

Step 2 : กำหนดขนาดของ Disk และค่าต่างๆ

3. Mount NETAPP Volumn ไปที่ vCenter

Step 1 : ไปที่ Datastore > Storage > New Datastore

Step 2 : เลือกโปโตคอลเป็น NFS

Step 3 : เลือก NFS Version 3

Step 4 : ตั้งค่า Datastore > ใส่ชื่อ Datastore > ใส่ชื่อ Folder โดยเป็นชื่อเดียวกับ Volumn บน NETAPP > ใส่ NSF IP Address

Step 5 : เลือก ESXi Host ที่ต้องการ Mount Datastore

Step 6 : ตรวจสอบ และกด Finish

4. การตรวจสอบ Datastore

Step 1 : ตรวจสอบจาก Recent Tasks

Step 2 : ทดสอบสร้าง Folder เพื่อทดสอบการ เขียนและอ่าน Datastore