การ Sync user from AD to CUCM

1.เปิดการใช้งาน LDAP

 • ไปที่ System >> LDAP >> LDAP SYSTEM
 • Check Box : Enable Synchronizing from LDAP Server
 • Click Save

2. ตั้งค่า LDAP Directory

 • ไปที่ System >> LDAP >> LDAP Directory >> Add New
 • กรอกข้อมูล LDAP
  • LDAP Configuration Name : ใส่ชื่อ LDAB ที่ต้องการ
  • LDAP Configuration Name : ใส่ User ที่มีสิทธิ์ในการอ่านข้อมูล User จาก AD
  • LDAP Password : ใส่รหัสผ่านของ User ดังกล่าว
  • LDAP Password : ใส่ Path ของ Folder ที่เก็บข้อมูล User ที่ต้องการ Sync มาบน CUCM
  • LDAP Server Information : ใส่ IP Address ของ AD
 • กด Save

 • หลังจากกด Save จะมีเมนู Perform Full Sync Now แสดงขึ้นมา ให้กด เมนู ดังกล่าวเพื่อ Sync User

3. ตั้งค่า LDAP Authentication

 • ไปที่ เมนู System >> LDAP >> LDAP Authentication
 • กรอกรหัสผ่านของ User ที่มีสิทธิ์ ในการอ่านข้อมูลจาก AD
 • ใส่ IP Address ของ AD

4. ตรวจสอบ User ที่ Sync มาบน CUCM

 • ไปที่ User Management >> End User
 • User ที่แสดงข้อมูล User Status เป็น LDAP Server Information คือ User ที่ Sync มาจาก AD