L2 Switch คืออะไร? มีกี่ชนิด? แต่ละชนิดมีลักษณะการทำงานต่างกันอย่างไร?

จากบทความที่แล้ว เราได้กล่าวถึงการทำงานของ Hub/Repeater, Router และ Switch ไปแล้ว ในบทความนี้เราจะโฟกัสไปที่ L2 Switch เพื่อให้รู้จักความแตกต่างและเข้าใจการทำงานเบื้องต้นของ L2 Switch ทั้ง 2 ชนิดมากขึ้น L2 Switch หรือ Layer2 Switch สัญลักษณ์ของ L2 Switch     L2 Switch เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Devices ต่างๆเข้ากับ Network ภายในองค์กร หรือ Local Area Network (LAN) เป็นการทำงานในระดับ Data-link Layer (Layer 2)* โดย L2 Switch สามารถแบ่งได้ 2 ชนิดได้แก่ 1. Unmanaged Switch 2. Managed Switchโดยทั้ง […]

Hub, Switch และ Router คืออะไร? มีคุณสมบัติและหน้าที่ต่างกันอย่างไร ?

จากบทความที่แล้ว เราได้กล่าวถึงการทำงานของ OSI Model ทั้ง 7 Layers ไปแล้ว ในบทความนี้เราจะนำองค์ความรู้เหล่านั้นมา Map เข้ากับอุปกรณ์ Network เพื่อให้มองเห็นการทำงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเข้าใจการทำงานของ OSI Model ในระดับ Hardware มากขึ้นด้วย ลิงค์บทความที่เกี่ยวข้อง “ทำความรู้จัก OSI Model” **http://www.ablenet.co.th/2020/08/28/what-is-osi-model/ Hub หรือ Repeater เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Devices เข้ากับ Network ภายในองค์กร หรือ Local Area Network (LAN) เป็นการทำงานบน Physical Layer (Layer 1) ** โดยหลักการทำงานของ Hub/Repeater ก็ตามชื่อเลยครับ รับสัญญาณมาจากเครื่องต้นทาง แล้วทำสำเนาส่งไปยังทุก Port บนตัวอุปกรณ์ (Boardcast) อยู่ตลอดเวลา. ใช่ครับ ไม่มีการคิดอะไรทั้งสิ้น เครื่องไหนไม่เอาก็ […]

ทำความรู้จัก OSI Model

OSI Model คืออะไร? OSI Model (Open Systems Interconnection Model) คือรูปแบบการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย เป็นตัวกำหนดรูปแบบของผู้ส่งข้อมูล (Sender) และ ผู้รับข้อมูล (Receiver) จะแบ่งการทำงานออกเป็น 7 Layers โดย Layer 4-7 จะเน้นไปที่การติดต่อกับ User ผ่าน Software เป็นหลัก ส่วน Layer 1-3 จะเน้นที่การสื่อสารในระดับ Hardware เป็นหลัก โดยแต่ละ Layer จะมีบทบาท, หน้าที่และหลักการทำงานที่แตกต่างกันแต่จะทำงานร่วมกับ Layer ที่อยู่ติดกัน ดังนี้ (ที่มา: https://blog.paessler.com) โดยทั้ง 7 Layers จะถูกแบ่งตามลักษณะการทำงานได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1.Application-oriented layers (Layer 4-7) คือ กลุ่มของ […]