วิธีการทำ Cisco WLAN Controller HA แบบ SSO (Stateful Switch Over)

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Wireless LAN ได้พัฒนาเร็วขึ้นไปมาก ความเร็วในระดับ WiFi6 (802.11ax) ก็สามารถยกระดับเครือข่ายองค์กรสู่ยุคไร้สายอย่างสมบูรณ์ด้วยความเร็วระดับกิกะบิตแล้ว รวมถึงการใช้งานที่มี Access Point หรือตัวกระจายสัญญาณไร้สาย ที่เยอะมากขึ้น จึงทำให้หลายองค์กรจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ควบคุม Access Point เพื่อให้สามารถ deploy configuration ต่าง ๆ จาก WLAN Controller ไปสู่ Access Point ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการจัดการบริหารระบบเครือข่ายไร้สาย ในอีกมุมหนึ่งหากเรามีอุปกรณ์ WLAN Controller เพียงแค่ 1 อุปกรณ์หรือตัวเดียวโดด ๆ ก็จะทำให้เกิด Single point of failure  ก็คือหาก WLAN Controller ของระบบล่ม เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ จะทำให้ระบบทั้งหมดหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ความล้มเหลวจากจุดเดียวเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ในระบบใด ๆ ก็ตามที่ให้ความสำคัญกับสภาพพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้อย่างสูง ดังนั้นการทำ HA จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานไม่หยุดชะงัก และสามารถทำให้ธุรกิจ […]

Cisco 3504 Wireless Controller (AIR-CT3504-K9)

อุปกรณ์ Wireless LAN Controller (AIR-WLC3504) อุปกรณ์ต้องเป็น Appliance ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access Point โดยเฉพาะ มีพอร์ต GigabitEthernet 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 4 พอร์ต, มีพอร์ต MultigigabitEthernet อย่างน้อย 1 พอร์ตและมี RJ45 ConsolePort ใช้สำหรับจัดการตัวอุปกรณ์ อย่างน้อยจำนวน 1 พอร์ต รองรับ Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 150 เครื่อง โดยสามารถควบคุมได้อย่างน้อย 20 เครื่องเป็นอย่างน้อย รองรับการเพิ่ม Access Point โดยการเพิ่ม License ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 เครื่อง รองรับการใช้งานจำนวน client ได้ไม่น้อยกว่า 3,000 clients สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 11a, […]