การ Setup LAMP Stack บน CentOS 8

LAMP เป็นอักษรย่อของกลุ่มของ Software ที่ต้อง Setup เพื่อให้ใช้งานร่วมกันในการสร้าง Web Server โดยมีส่วนประกอบ หลัก ๆ คือ Operating System, Programming Language, Web Server และ Database Software และ LAMP เป็นอักษรย่อที่ใช้แทนตัว Software ที่มีการนิยมใช้งานมากที่สุดในการทำ Web Development นั่นคือ

L = Linux

A = Apache HTTP server

M = MariaDB

P = PHP

LAMP Stack มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำ Web Development ได้ หลากหลายรูปแบบ เช่น WordPress , Syslog Server ในบทความนี้ จะพามาดูวิธีการ Setup LAMP Stack บน CentOS 8 เบื้องต้นครับ

1. การตั้งค่า CentOS

ในบทความนี้ CentOS ที่ใช้ ติดตั้งแบบ Minimal นะครับ นั่นคือ ไม่ได้ลง Package เสริมใดๆ มาเลย เราจะมาติดตั้งใหม่ทั้งหมดด้วยกันในบทความนี้ครับ

Step 1 : Disable Security and Firewall Policy

เราจะ Disable ไปก่อนนะครับ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับมาเปิด Firewall และสามารถ Allow เฉพาะ บาง Port ที่ใช้งานได้ครับ

มี 2 ส่วนที่เราจะปิดการใช้งานไปก่อน นั่นคือ SElinux และ Firewalld

การปิด SElinux

vi /etc/selinux/config

การปิด Firewalld

systemctl disable firewalld

หลังจากนั้นทำการ reboot  เพื่อทำการ Apply policy ที่เราทำการแก้ไข

หลังจาก Reboot ตรวจสอบ Status ของ SElinux และ Firewalld ดังนี้

getenforce
systemctl status firewalld

2. การ Setup Apache HTTP Server

Step 1 : Install httpd package

yum install httpd

Step 2 : Start httpd Service

systemctl start httpd

Step 3 : สั่งให้ Services ทำงานทุกครั้ง หลังจากเปิดเครื่อง

systemctl enable httpd

Step 4 : ตรวจสอบ Status

systemctl status httpd

ทดสอบเข้าไปที่ Web Browser โดยเข้าเป็น IP Address ของเครื่อง Linux :: http://192.168.110.130 จะแสดงผลหน้า Apache Web Server นั่นคือ เราติดตั้ง Apache เสร็จเรียบร้อย

3. การติดตั้ง Database

Step 1 : ติดตั้ง MariaDB Package

yum install mariadb-server

Step 2 : Start mariadb Service

systemctl start mariadb

Step 3 : สั่งให้ Services ทำงานทุกครั้ง หลังจากเปิดเครื่อง

systemctl enable mariadb

Step 4 : ทดสอบ Database

mysql -u root -p
show databases;

Step 5 : Set Database Password

mysql_secure_installation 

4. การติดตั้ง PHP

Step 1 : install php package

yum install php php-mysql*

หลังจากติดตั้งเสร็จ Restart services httpd 1 รอบ

systemctl restart httpd

Step 2 : ทดสอบเชื่อมต่อ php กับ database โดย เข้าไปสร้างไฟล์ ที่ dir : /var/www/html/

cd /var/www/html/
vi php2db.php

วาง Code ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ php กับ mariadb และแก้ไข username / password

 <?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);

// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
echo "Connected successfully";
?> 

Step 3 : ทดสอบ

สั่ง run php script และเข้าผ่านหน้า Web Browser

php php2db.php