รวมฮิต CLI Command ที่ใช้สำหรับ CUCM, Unity และ IMP

บทความนี้จะรวมเป็น บทความที่รวมฮิต ชุดคำสั่ง Command Line บน อุปกรณ์ CUCM, Unity และ IM and Presence ที่เราใช้กันบ่อย ๆ นะครับ เมื่อเรา Login ผ่าน Secure Shell เข้าไปด้วย User/Password ของ admin เรียบร้อยแล้ว เราสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นได้เลยครับ

show status ใช้สำหรับแสดงสถานะการทำงานทั่วไป เช่น CPU/IO load, Uptime เป็นต้น

utils ntp status ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของเวลา รวมไปถึง NTP Source, stratum ที่เราทำการ Syn ออกไปด้วย

utils network ping ใช้สำหรับการทดสอบ ping
utils network ping 8.8.8.8 count 10 size 1000

utils network traceroute 8.8.8.8 ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของเส้นทางไปถึงปลายทางที่เรากำหนด เช่น google dns 8.8.8.8 นั่นเอง
show tech network routes ใช้สำหรับตรวจสอบ routing table

show network status [process nodns search [search term]] ใช้สำหรับตรวจสอบ connection ที่ port ต่าง ๆ บน CUCM
show network status process nodns search 5060

show network ipprefs public ใช้สำหรับตรวจสอบ network port ที่เปิดอยู่

show open ports all ใช้สำหรับตรวจสอบ network port ที่เปิดอยู่บน CUCM ทั้งหมดเช่นกัน

show hardware แสดง Hardware ที่ Guest CUCM ทำการติดตั้งอยู่

utils system {restart | shutdown | switch-version} ใช้สำหรับ restart, shutdown และ switch version ในกรณีที่เราต้อง upgrade หรือ downgrade ตัว version ของ CUCM

utils service auto-restart
utils service list
utils service restart
utils service start
utils service stop
ใช้สำหรับ restart, start, stop service ต่าง ๆ บน CUCM

show diskusage activelog ใช้แสดงสถานะการใช้งานของ Disk

set password { age* | complexity* | expiry* | inactivity* | user* }
show password expiry user list
ใช้สำหรับแสดง User ทั้งหมดบน CUCM

show network eth0 ใช้สำหรับแสดง IP, Subnet Mask และ Gateway ของ CUCM