วิธีการ Join Domain จากเครื่อง Windows 10 Client

ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการนำเครื่อง Windows 10 ไป Join เข้ากับ Domain Controller (DC) บน Active Directory (AD) ของบริษัทหรือองค์กรท่ี่สังกัด เพื่อให้ได้รับสิทธิ์การใช้งานของ AD หรือเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้

วิธีการสร้าง User บน Active Directory (AD)

ก่อนที่จะทำการ Join Domain ทางผู้ดูแลระบบ (Administrator: Admin) จะต้องทำการสร้าง User สำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ในบริษัทก่อน โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่ Windows Server ที่ทำการ Promote เป็น Domain Controller ไว้แล้ว จากนั้นคลิก Start > Active Directory Users and Computers

2. คลิกขวาที่ Users > New > User

3. จากนั้นทำการกรอกข้อมูลสำหรับ User ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก Next > Next > Finish

4. เมื่อคลิก Finish เสร็จแล้ว จะพบว่า User ที่สร้างไปจะปรากฎอยู่ในหน้า Users

วิธีการ Join Domain

หลังจากที่สร้าง User สำหรับการใช้งาน Domain ขององค์กรเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเข้าสู่การ Join Domain โดยสามารถทำได้ดังนี้

 1. เข้าไปที่ Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center จากนั้นดับเบิลคลิกที่ Ethernet0 > Properties > Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) จากนั้นกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขด้านล่างดังนี้ จากนั้นคลิก OK
  * IP Address, Subnet mask: <ใส่ IP วงเดียวกับ AD>
  * Default Gateway: <ใส่ IP ของ Gateway >
  * Preferred DNS server: <ใส่ IP ของ AD>

  ***หากในระบบมี DHCP Server สำหรับแจก IP ให้อยู่แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ***

2. คลิกขวาที่ This PC > Properties

3. คลิก Change settings จากนั้นคลิก Change

4. ในแถบ Member of.. ให้เลือก Domain จากนั้นใส่ Domain ของบริษัทลง แล้วกด OK, หลังจากนั้นให้กรอก Username และ Password ที่สร้างจาก AD แล้วกด OK เพื่อยืนยันการ Join Domain

5. เมื่อปรากฎข้อความดังรูป นั่นหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ถูก Join เข้าใน Domain Controller แล้ว

ทดสอบการ Join Domain

หลังจาก Joined Domain เรียบร้อย ให้ทำการ Restart เครื่อง แล้วทำการ Login ด้วย User ที่ได้สร้างไว้บน AD

 1. กรอก Username และ Password ที่ได้สร้างไว้บน AD ลงไป (สังเกตที่ Sign in to: ได้เปลี่ยนจากชื่อ PC ในตอนแรก เป็นชื่อ Domain แล้ว)

2. สังเกตว่า คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Domain Controller เรียบร้อยแล้ว

สรุป

การ Join Domain มีประโยชน์ในการบริหารจัดการ Clients, ควบคุมการเข้าถึง รวมถึงจัดการข้อจำกัดต่างๆที่ Clients สามารถทำได้ โดย Clients ที่ Join Domain แล้ว จะถูกควบคุมโดย Active Directory (AD) บน Windows Server ซึ่ง Features การทำงานของ AD ยังมีอีกมาก แต่ละ Features จะช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารทรัพยากรณ์ภายในองค์กรให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น