การสร้าง Template Service Profiles บน UCS Manager

การสร้าง Template Service profile เพื่อใช้ในการสร้าง Service Profile ให้กับ Server ที่ต้องการนำมา เชื่อมต่อกับ Fabric Interconnect โดยผ่านทาง USC Manager โดย Template Service Profile จะเป็นตัวกำหนด vNIC , UUID ,การ Boots OS ของ Server เพื่อให้ Server สามารถบูต OS ได้อย่างถูกต้อง ตามรูปแบบที่ต้องการ

 • สร้าง UUID Pool
  • ไปที่เมนู Server –– Pool –– root –– Server Pool –– UUID Suffix Pool –– Add

  • ตั้งชื่อ Pool และเลือก Assignment order เป็น Sequential

  • คลิก Add UUID และใส่ UUID ID และจำนวน ที่ต้องการ

  • จะได้ UUID Pool ดังรูป

 • ไปที่เมนู Server –– Service Profile Template –– คลิกขวา Create Service Profile Template

 • ตั้งชื่อ Profile –– เลือก Type เป็น Updating Template –– เลือก UUID Pool ที่เราสร้างไว้

 • ไปที่เมนู Networking ––Select a Policy to use ––  Use Connectivity Policy –– Create LAN Connectivity Policy

 • ตั้งชื่อ vNIC

 • สร้าง MAC Pool ของ FI-A และ FI-B –– ตั้งชื่อ และ Description ของ MAC Pool ––  เลือก Assignment order เป็น Sequential
  • FI-A

   • ใส่ MAC Address Pool ที่ต้องการ

  • FI-B

   • ใส่ MAC Address Pool ที่ต้องการ

  • เลือก MAC Pool –– เลือก VLAN ที่ต้องการอนุญาต ให้ใช้งานบน FI-A

  • แก้ไขค่า MTU เป็น ขนาด 9000 (ถ้าไม่เปิดใช้ Jumboo Frame ก็ให้ใช้ค่า Default 1500 Bytes) –– Adapter Policy เป็น VMware

  • เลือก MAC Pool –– เลือก VLAN ที่ต้องการอนุญาต ให้ใช้งานบน FI-B

  • แก้ไขค่า MTU เป็น ขนาด 9000 (ถ้าไม่เปิดใช้ Jumboo Frame ก็ให้ใช้ค่า Default 1500 Bytes) –– Adapter Policy เป็น VMware

  • เลือก LAN Connectivity Policy เป็น Policy ที่เราสร้าง

  • SAN Connectivity –– เลือก No vHBAs

  • Server Boot Order –– คลิก Create Boot Policy

  • กำหนดชื่อ Boot Policy –– เลือก Boot Mode เป็น Legacy –– Local Devices เลือก Add Local LUN

  • เลือก Boot Policy เป็น Policy ที่เราสร้าง

  • Server Boot Order –– Create Server Pool

  • เลือก Server ที่ต้องการ นำเข้า Pool ไปทางฝั่งขวา

  • เลือก Pool Assignment เป็น Server Pool ที่เราสร้าง

 • สร้าง Service Profile จาก Template ที่สร้าง –– คลิกขวาที่ Template Service Profile ที่ต้องการ –– เลือก Create Service Profiles from Template

  • ตั้งชื่อ Service Profile และเลือกจำนวนที่ต้องการสร้าง

  • ไปที่ Server ที่ต้องการ Associate กับ Service Profile –– General –– Associate Service Profile

  • เลือก Service Profile ที่ต้องการ Associate กับ Server

 • ไปที่เมนู Server เพื่อตรวจสอบสถานะ การติดตั้ง Service Profile

 • ไปที่เมนู FSM เพื่อดูรายละเอียดการติดตั้ง Service Profile

 • หลังจากติดตั้ง Service Profile สำเร็จ Server จะอยู่ในสถานะ OK